300. Motywowanie pracowników. Teoria i praktyka. Tom II

Cena:84.00
Do koszyka

Numer w serii: 300
"Motywowanie pracowników. Teoria i praktyka. Tom II"

Objętość: 152 strony
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-61437-89-5
Cena 84.00, vat zw.

Problematyka nakreślona w opracowaniu obejmuje zagadnienie eksponowane współcześnie w literaturze z zakresu zachowań organizacyjnych i zarządzania zasobami ludzkimi o doniosłym praktycznym znaczeniu. Zagadnienia te są uzupełnione o własne, oryginalne rozwiązania autorów dotyczące m.in. modelu wartościowania i taryfikowania pracy, budowy systemu wynagradzania, koncepcji kontraktów kierowniczych w firmie, metodyki negocjacji płacowych, koncepcji efektywności czasu pracy czy metodyki kształtowania organizacji czasu pracy z uwzględnieniem oczekiwań pracowników.
W pracy obok treści teoretycznych zamieszczono zalecenia i propozycje praktycznych rozwiązań. Z tych m.in. względów książka ta może okazać się interesującą i pożyteczną lekturą zarówno dla teoretyków organizacji i zarządzania, studentów, jak i dla praktyków – zwłaszcza kierowników różnych szczebli oraz specjalistów z zakresu zarządzania personelem.

Tom drugi składa się z czterech kolejnych rozdziałów. Rozdział czwarty omawia motywacyjne elementy polityki kadrowej, a w szczególności istotę i znaczenie procesu rekrutacji i derekrutacji pracowników z punktu widzenia motywacji pracowników, elementy systemu ocen pracowniczych, instrumenty rozwoju personelu oraz prezentuje motywacyjne aspekty kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa.

Rozdział piąty zawiera zagadnienia strukturyzacji procesów pracy: motywacyjne rozwiązania strukturalne, partycypację pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem, humanizację organizacji pracy, zarządzanie bezpieczeństwem pracy oraz behawioralne aspekty kontroli i komunikacji.

Rozdział szósty przedstawia czas jako determinantę motywacji do pracy. W rozdziale tym omówiono koncepcję efektywności czasu pracy uwzględniającą potrzeby i oczekiwania pracowników, zagadnienia optimum czasu pracy, determinanty funduszu czasu pracy, standardowy model czasu pracy, elastyczne formy zatrudnienia i czasu pracy. Ponadto scharakteryzowano organizację pracy własnej kierownika i pracownika, wskazano powody strat czasu pracy oraz zasady i metody zarządzania czasem własnym.