302. Świadczenia rodzinne i zasiłki

Cena:88.00
Do koszyka

Numer w serii: 302
"Świadczenia rodzinne i zasiłki"

Marek Rotkiewicz (aktualizacja)

Objętość: 142 strony
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-61437-91-8
Cena 88.00, vat zw.


W poradniku zostały omówione dwa rodzaje świadczeń:
• świadczenia rodzinne,
• świadczenia w razie choroby lub macierzyństwa.
Przeznaczeniem świadczeń rodzinnych, uregulowanych przepisami ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (DzU nr 228, poz. 2255 ze zm.), jest wsparcie osób znajdujących się w szczególnych sytuacjach. W zdecydowanej większości warunkiem do ich uzyskania jest nieprzekraczanie określonego w przepisach kryterium dochodowego. Przede wszystkim właśnie tutaj widać szczególną ich rolę – stanowią pomoc socjalną dla osób znajdujących się w trudniejszej sytuacji ekonomicznej, które ponadto mają na utrzymaniu osoby niezarobkujące (dzieci) lub same kontynuują naukę, przy stosunkowo niskim dochodzie na członka rodziny.

Przepisy wskazanej ustawy przewidują jednak także kilka świadczeń, których uzyskanie oderwane jest od kryterium dochodowego. Są to świadczenie rodzicielskie oraz zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (lokalna zapomoga ustanowiona przez radę gminy). Ich zadaniem jest także wsparcie osób znajdujących się w szczególnej sytuacji.
Cechą charakterystyczną świadczeń rodzinnych, odróżniającą je od zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, jest to, że świadczenia te nie mają charakteru ekwiwalentnego, tzn. nie przysługują w związku z przepracowaniem przez daną osobę określonego czasu, podleganiem przez nią określonemu ubezpieczeniu itp. Są typowymi świadczeniami wspierającymi osoby potrzebujące, finansowanymi przez budżet państwa (lub niekiedy przez samorządy).

Całkowicie inny charakter mają świadczenia uregulowane w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Przysługują one w razie zaistnienia wskazanych w tej ustawie zdarzeń osobom, które wcześniej na nie „zapracowały”, czyli podlegały przez określony czas ubezpieczeniu chorobowemu (zasiłek chorobowy) lub które podlegają temu ubezpieczeniu w chwili zaistnienia określonego zdarzenia (zasiłek macierzyński). Są to typowe świadczenia przysługujące w razie wystąpienia danego ryzyka ubezpieczeniowego (choroba, macierzyństwo, konieczność sprawowania osobistej opieki nad członkiem rodziny, zmniejszenie wynagrodzenia w związku z odbywaną rehabilitacją).