304. Czas pracy kierowców

Cena:83.50
Do koszyka

Numer w serii: 304
"Czas pracy kierowców"

Praca zbiorowa w oparciu o „Czas pracy kierowców”, F. Małysz.

Objętość: 179 stron
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-61437-93-2
Cena 83.50, vat zw.


Kierowcy stanowią szczególną grupę pracowników ze względu na specyficzny charakter wykonywanej pracy, polegającej na stałym przemieszczaniu się wraz z pojazdem w czasie dnia pracy. Miejsce wykonywania pracy przez kierowcę nie jest więc stałe, pozostaje on bowiem często poza siedzibą zakładu pracy, niejednokrotnie w znacznej odległości i w dłuższym okresie niż jeden dzień roboczy, co ma zwłaszcza miejsce w transporcie międzynarodowym. Z tych też względów czas pracy kierowcy nie może być bezpośrednio kontrolowany przez pracodawcę, jak to ma miejsce w przypadku stałego miejsca pracy, gdzie pracownicy wykonują pracę na określonej i wyznaczonej przestrzeni, w obecności przełożonych. Nie oznacza to jednak, iż czas pracy kierowcy nie jest kontrolowany, służą temu bowiem nieco inne instrumenty. Kierowca ma więc pewną samodzielność przy wykonywaniu pracy. Do wykonywania zawodu kierowcy niezbędne jest też posiadanie przez daną osobę odpowiednich uprawnień do prowadzenia określonego rodzaju pojazdów, przewidzianych w przepisach prawa o ruchu drogowym. Ponadto praca kierowcy wiąże się również z ponoszeniem dużej odpowiedzialności podczas prowadzenia pojazdu, zwłaszcza zaś przy przewozie osób. Transportem drogowym przewożone są też różnego rodzaju ładunki niebezpieczne, stanowiące zagrożenie dla otoczenia (np. paliwa i inne substancje chemiczne o właściwościach trujących lub wybuchowych). W warunkach coraz bardziej nasilającego się ruchu drogowego podstawowym zagadnieniem staje się również zapewnienie bezpieczeństwa na drogach, a które w przeważającej mierze zależy od jego uczestników. Jednakże o bezpieczeństwie jazdy decydują nie tylko kwalifikacje i doświadczenie zawodowe kierowcy, ale może przede wszystkim jego aktualny stan psychofizyczny w czasie prowadzenia pojazdu. Istotne znaczenie mają tu więc przede wszystkim zagadnienia dotyczące czasu pracy i odpoczynku kierowców.

W poradniku niniejszym omówione zostały aktualne unormowania dotyczące czasu pracy kierowców, zawarte w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców, a także wynikające z przepisów prawa unijnego.