Regulaminy w firmie

Cena:66.36
Do koszyka

Numer w serii: 266
"Regulaminy w firmie"
Iwona Jaroszewska-Ignatowska
Robert Maliszewski

Objętość: 172 strony
Rok wydania: 2015 (2003)
ISBN: 978-83-61437-55-0
Cena netto 63,20 vat 5%

Przepisy znowelizowanego kodeksu pracy stanowią, że pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 pracowników powinni wprowadzić regulamin pracy oraz regulamin wynagradzania. Ci zaś, którzy zatrudniają co najmniej 20 pracowników i ponad 20 w przeliczeniu na pełne etaty, mają obowiązek tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, którego środki przeznaczane są na poszczególne cele, zgodnie z postanowieniami regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Wszystkie te regulaminy należą do wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy. Każdy z nich ma jednak inne znaczenie.
Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych jest wypadkową potrzeb socjalnych pracowników i możliwości finansowych pracodawcy. Wskazuje zasady gospodarowania środkami funduszy. Z tego powodu jego ustalenie nie należy do łatwych zadań.

Regulamin wynagradzania wskazuje zasady ustalania warunków wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych u pracodawcy. Za pomocą jego postanowień można kształtować system wynagradzania w firmie i odpowiednio motywować pracowników.

Najistotniejsze znaczenie ma jednak regulamin pracy. Ustala on bowiem organizację i porządek w procesie pracy oraz obowiązki pracodawcy i pracowników danego zakładu pracy. Kształtuje więc treść stosunków pracy łączących pracodawcę z pracownikami. Brzmienie jego postanowień jest ściśle uzależnione od specyfiki firmy, w której jest wprowadzany.

Niniejsza publikacja zawiera szczegółowe omówienie treści, zasad tworzenia oraz obowiązywania wszystkich trzech regulaminów. Komentarz uzupełniony jest orzecznictwem oraz wzorami regulaminów, uzależnionych od typu firmy, w której mają być wprowadzone.