297. Ochrona pracownika w prawie pracy

Cena:88.00
Do koszyka

Numer w serii: 297
"Ochrona  pracownika w prawie pracy"

Objętość: 190 stron
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-61437-86-4
Cena 88.00, vat zw.

Przepisy prawa wskazują liczne grupy pracowników szczególnie chronionych przed zwolnieniem z pracy. Ochrona ta jest w różny sposób zarysowana, lecz wspólną cechą jest brak możliwości zastosowania przez pracodawcę w czasie okresu ochronnego wypowiedzenia stosunku pracy. Wymienić tutaj można:
•    pracowników w wieku przedemerytalnym (art. 39 k.p.),
•    pracownice w ciąży (art. 177 k.p.). Obowiązek ochrony kobiety w ciąży aktualizuje się z chwilą dostarczenia zaświadczenia o ciąży,
•    pracowników (kobiet lub mężczyzn) przebywających na urlopach macierzyńskich (art. 177 k.p.),
•    członków rady pracowniczej przedsiębiorstwa państwowego,
•    wskazanych członków zarządu związku zawodowego,
•    członków zakładowej organizacji związkowej upoważnionych do reprezentacji związku wobec pracodawcy (lub osób działających w jego imieniu w sprawach z zakresu prawa pracy),
•    członków rady pracowników lub przedstawicieli pracowników wskazanych w porozumieniu, uprawnionych do uzyskiwania od pracodawcy informacji i prowadzenia z nim konsultacji. Europejskie rady zakładowe funkcjonują na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2002 r. o europejskich radach zakładowych (DzU nr 62, poz. 556), która została uchwalona w wykonaniu Dyrektywy Rady z dnia 22 września 1994 r. (94/45/EC) dotyczącej ustanowienia europejskiej rady zakładowej lub procedury informowania i konsultowania pracowników w przedsiębiorstwach i grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym,
•    członków specjalnych zespołów negocjacyjnych, organów przedstawicielskich lub przedstawicieli pracowników w spółce europejskiej i w spółdzielni europejskiej,
•    społecznych inspektorów pracy,
•    osoby powołane do odbycia wszelkich form obowiązku wojskowego lub służby zastępczej.
Nie jest to katalog pełny. Liczne przykłady ochrony pracowników przed zwolnieniem zawarte są także w innych przepisach. W stosunku do nich jednak ochrona przed zwolnieniem jest zdecydowanie mniejsza. Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (DzU nr 90, poz. 844 ze zm.) wyłącza mianowicie jakąkolwiek ochronę stosunku pracy w odniesieniu do tych osób w razie zwolnień grupowych z przyczyn niedotyczących pracowników. Można tutaj przykładowo wskazać:
•    farmaceutów pełniących z wyboru funkcje w organach izb aptekarskich (ochrona przysługuje im na podstawie art. 23 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (j.t. DzU z 2003 r. nr 9, poz. 108 ze zm.).