299. Motywowanie pracowników. Teoria i praktyka. Tom I

Cena:88.00
Do koszyka

Numer w serii: 299
"Motywowanie pracowników. Teoria i praktyka. Tom I"

Objętość: 190 stron
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-61437-88-8
Cena 88.00, vat zw.


Problematyka nakreślona w opracowaniu obejmuje zagadnienie eksponowane współcześnie w literaturze z zakresu zachowań organizacyjnych i zarządzania zasobami ludzkimi o doniosłym praktycznym znaczeniu. Zagadnienia te są uzupełnione o własne, oryginalne rozwiązania autorów dotyczące m.in. modelu wartościowania i taryfikowania pracy, budowy systemu wynagradzania, koncepcji kontraktów kierowniczych w firmie, metodyki negocjacji płacowych, koncepcji efektywności czasu pracy czy metodyki kształtowania organizacji czasu pracy z uwzględnieniem oczekiwań pracowników.
W pracy obok treści teoretycznych zamieszczono zalecenia i propozycje praktycznych rozwiązań. Z tych m.in. względów książka ta może okazać się interesującą i pożyteczną lekturą zarówno dla teoretyków organizacji i zarządzania, studentów, jak i dla praktyków – zwłaszcza kierowników różnych szczebli oraz specjalistów z zakresu zarządzania personelem.

Tom pierwszy składa się z trzech rozdziałów. Rozdział pierwszy został poświęcony analizie motywacji do pracy. Przedstawiono w nim podstawowe pojęcia z zakresu motywacji do pracy, omówiono modele zachowania się pracowników w środowisku pracy. Wiele miejsca poświęcono na charakterystykę wczesnych i współczesnych teorii motywacji. W rozdziale pierwszym zamieszczono również koncepcję instrumentalnego traktowania pracy. Ponadto w tym rozdziale dokonano charakterystyki tradycyjnych i nowoczesnych koncepcji systemu motywowania w firmie. Przedstawiono podejście do tworzenia i diagnozy programów motywacyjnych.

Rozdział drugi przedstawia płace jako instrument oddziaływania motywacyjnego. W rozdziale tym zamieszczono pojęcie płacy, klasyfikację wynagrodzeń, pojęcie systemu wynagradzania oraz model systemu wynagradzania. Dokonano klasyfikacji i charakterystyki funkcji płac ze szczególnym uwzględnieniem funkcji motywacyjnej. Omówiono również ogólne zasady wynagradzania: płacenie według kryteriów rynkowych, według wkładu pracy, według efektów, według kompetencji, według potrzeb oraz scharakteryzowano szczegółowe zasady motywacji płacowej. Rozdział drugi prezentuje także formy i systemy płac, ekonomiczne i społeczne skutki stosowania różnych form płacowych, metody wyboru form płacowych. Ponadto przedstawia strukturę płacy i kierunki jej doskonalenia, zawiera charakterystykę uwarunkowań budowy systemu wynagradzania, etapów budowy i wdrażania strategii wynagradzania w przedsiębiorstwie, a także modelu układu zbiorowego pracy. W końcowej części rozdziału zamieszczono metody analizy efektywności wynagrodzeń.

Rozdział trzeci poświęcono problematyce kontraktów kierowniczych, które uznano za narzędzie motywowania kierownictwa i specjalistów. W rozdziale tym scharakteryzowano funkcje i role kadry kierowniczej w przedsiębiorstwie, istotę i cechy pracy kierowniczej, przedstawiono ewolucję modelu zarządzania przedsiębiorstwem – menedżerską koncepcję celu przedsiębiorstwa, teorię nadzoru właścicielskiego, teorię agencji oraz istotę zarządzania kontraktowego. W rozdziale trzecim wskazano na ekonomiczno-organizacyjne i prawne uwarunkowania wprowadzania kontraktów kierowniczych w firmie, odmiany umów o świadczenie usług menedżerskich, postanowienia umowy o świadczenie usług menedżerskich, wymieniono ekonomiczne, organizacyjne, prawne i psychologiczne bariery wprowadzania kontraktów kierowniczych.